Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Het Jaarverslag 2021 wordt gepubliceerd na de Algemene Ledenvergadering van de Bond van Wapenbroeders op 15 juni 2022.


JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2020 VAN DE ALGEMEEN SECRETARIS VAN DE BOND VAN WAPENBROEDERS

1. Inleiding.Jaarverslag 2020

Het verslag geeft een weergave van de bestuurlijke stand van zaken. 
De Bond van Wapenbroeders bestaat uit twee bestuurslagen:

- het Bondsbestuur,

- besturen van de afdelingen/ID-groepen.

2. Kenmerken van de vereniging:

Het Bondsbestuur.

Op 1 januari 2020 was de samenstelling van het Bondsbestuur als volgt:

E.R.L. Saiboo       Algemeen Voorzitter
A.H.M. Sijm  Vicevoorzitter/Hoofdredacteur
K.J. Orsel      Algemeen Secretaris
H.J. Kwant      Algemeen Penningmeester
M.J.M. Heezen      Algemeen Bestuurslid
J. van der Kleijn    Algemeen Bestuurslid
E.P.C. Dokter       Algemeen Bestuurslid
C. Snelleman-Kalfsvel   Algemeen Bestuurslid

Vol goede moed  begon het Bondsbestuur aan het verenigingsjaar 2020. Echter, op 15 maart werden de goede bedoelingen verstoord door COVID-19. Dat betekende beperkingen in samenkomen en organiseren van activiteiten zowel voor het Bondsbestuur als voor alle afdelingen en identiteitsgroepen. Er ontstond een situatie van het fysiek elkaar niet meer te kunnen ontmoeten en de digitale weg op te gaan.

Vergaderingen Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB)

In 2020 heeft het Bondsbestuur vergaderd op 22 februari, 9 mei, 13 juni, 4 juli, 22 augustus, 24 oktober en 12 december.

Het dagelijks bestuur vergaderde op 17 januari, 20 maart, 10 april, 24 april, 30 april, 7 augustus, 25 september en 16 november.

Algemene Ledenvergadering

De geplande Algemene Ledenvergadering kon wegens de beperkende maatregelen i.v.m. COVID-19 helaas in 2020 geen doorgang vinden. Om toch te voldoen aan de statutaire zaken, werd de agenda dit jaar schriftelijk afgewerkt.

Agenda:

 • Notulen ALV 2019
 • Jaarverslag secretaris
 • Financieel Jaarverslag 2019
 • Decharge financieel beleid
 • Bevindingen kascontrolecommissie 2019
 • Begroting 2021
 • Benoeming kascontrolecommissie lid: H.J. Kroes
  (aftredend M.A. den Dunnen)
 • Verkiezing Bondsbestuur. M.A. den Dunnen (penningmeester)
 • Herkiesbaar K.J. Orsel en C. Snelleman-Kalfsvel.

Volgens het rooster van aftreden was aftredend en niet herkiesbaar: algemeen penningmeester

- H. Kwant.

In de vacature van algemeen penningmeester werd verkozen Mw. M.A. den Dunnen.

Wij danken Henk Kwant voor zijn inzet als Bondsbestuurder in het algemeen en in het bijzonder als penningmeester.

Herkiesbaar waren: K.J. Orsel, Mw. M.H.M. Heezen en Mw. C. Snelleman-Kalfsvel. Zij werden herkozen voor een volgende periode.

Taakverdeling regio’s:

Wij onderkennen de volgende 4 regio’s

Noord       Groningen, Friesland en Drenthe/NW-Overijssel
Midden Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht
Zuid Noord-Brabant en Limburg
West Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland

De verdeling van de bestuursleden als regiovertegenwoordiger is als volgt:

Algemeen Secretaris: K.J. Orsel

Regio Noord      Lid Algemeen Bestuur E. Dokter    
Regio Midden Lid Algemeen Bestuur. C. Snelleman-Kalfsvel
Regio West Lid Algemeen Bestuur A.H.M Sijm
Regio Zuid Lid Algemeen Bestuur. M.H.M. Heezen

Regiobijeenkomsten:

De regio vertegenwoordigers bezoeken diverse activiteiten in hun eigen regio. Zij kunnen elkaar onderling vervangen bij afwezigheid. Activiteiten, ALV’s, seizoensopening, BLV’s of anderszins bijwonen kan op uitnodiging van een afdeling of een identiteitsgroep, maar ook op eigen initiatief.

Helaas was 2020 een jaar waarin het coronavirus een grote rol speelde. Dit betekende dat veel activiteiten niet hebben plaatsgevonden of dat er geen activiteiten konden worden gepland.

De regiovertegenwoordigers hebben begin 2020 nog fysiek het contact onderhouden en na maart digitaal. Vanwege het stoppen van bestuursleden en verminderen van het aantal leden, is een aantal afdelingen samengevoegd.

De Afdeling Overijssel-Midden is samengevoegd met de Afdeling Veluwe-Noord. Het voornemen bestaat om de Afdeling Utrechtse Heuvelrug en Amersfoort samen te voegen met de Afdeling Apeldoorn of de afdeling West-Veluwe/Flevoland.

Voorzittersoverleg;

In 2020 werd geen voorzittersoverleg gehouden mede door de beperkende maatregelen van COVID-19

Ledenadministratie en innen van contributie

De penningmeester heeft gedurende het verslagjaar de ledenadministratie en de financiële administratie bijgehouden.

Beleidsplan.

Het beleidsplan 2017-2022 en een activiteitenplan werd in 2020 vanwege de uitvoering gestoord door maatregelen van COVID-19. Deze maatregelen hebben in de uitvoering een negatieve invloed op de uitvoering.

Missie

Evenals in 2019, is onze richting duidelijkheid te verschaffen in onze werkvelden waarom wij er zijn, waarom we willen voortbestaan en waar gaan we naar toe. Zo laten wij de veteranen niet los want dat is de bloedgroep waar wij vandaan komen. Vasthouden aan je ankers voorkomt bovendien dat je gaat zweven.

Met deze woorden wordt nog eens het belang van een duidelijke structuur voor het vfonds aangegeven. Een structuur die bestaat uit drie werkvelden waarop het vfonds actief is die ook door ons wordt onderschreven.

a. Erkenning en waardering van oorlogs-en dienstslachtoffers alsmede slachtoffers van geweld, ontstaan door inzet namens de Nederlandse overheid waar ook ter wereld.

b. Het levend houden van de herinnering aan oorlog, het herdenken van slachtoffers van conflicten en het vieren van de bevrijding en vrijheid.

c. Vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde(zie www.v-fonds.nl/).

(Bonds-)onderscheidingen.

Op 25 januari 2020 is het Verenigingskruis van Verdiensten aan Hans Kroes uitgereikt voor zijn inzet als secretaris van de Afdeling Midden-Brabant en als secretaris van het  Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland.

Tijdens de ‘lintjesregen’ 2020 zijn de Koninklijke Onderscheidingen Lid in de
Orde van Oranje-Nassau toegekend aan:

 • I.S. Roza-Knol,
 • C. van Vliet.
 • R. Vos

Verder werden gedurende het verslagjaar er geen onderscheidingen uitgereikt. De opgelegde coronamaatregelen beperkten ons daartoe.
Wij hopen de gehonoreerde aanvragen in 2021 uit te kunnen reiken op een daartoe gepast moment.

Huisvesting.

Het secretariaat van de Bond is gehuisvest in Barendrecht, van Hobokenhaven 63, 2993 HH.


3. Het gevoerde beleid

Het gevoerde beleid van het Bondsbestuur is gecontinueerd en is  vooralsnog gericht op:

 • Het voortbestaan van onze Bond.
 • De belangenbehartiging van de leden.
 • Het uitvoeren van een gezond financieel beleid.
 • Het continueren van het Bondsbureau, zowel qua organisatie, bezetting als huisvesting.
 • Het onderhouden van een goed contact met de Afdelingen en ID-groepen.
 • Het bestendigen van onze goede relatie met het Veteranen Platform.
 • Het streven naar- en onderhouden van een goed contact met andere organisaties van ex-militairen, post-actieven en veteranen. Hoewel in het verleden het speerpunt lag bij de relatie met VOMI Nederland zal hieraan een einde komen ultimo 2020 vanwege het feit dat VOMI Nederland ophield te bestaan. Dat betekent dat aan de gezamenlijke vergadering en nieuwjaarsreceptie een einde komt want ook de VNNGM 1945-1962 heeft aangeven dat zij niet meer zal deelnemen aan de gezamenlijke vergadering en nieuwjaarsreceptie.
 • Het streven naar- en het onderhouden van een goed contact met het Veteranen Instituut, De Basis en de BNMO.
 • Veteranencafé ’s. Daar kan men op een goede wijze acquisitie plegen.


4. Dienstverlening en Centraal Aanmeldingspunt

Veteranenloket

Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die verkrijgt men via het Veteranenloket van het Nederlands Veteraneninstituut. Dit is sinds 2014 formeel verankerd in de Veteranenwet.

Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en  dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Nederlands Veteraneninstituut, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en één telefoonnummer.

Het Veteranenloket geeft ook toegang tot begeleiding, advies en ondersteuning door bijvoorbeeld een buddy voor de veteraan of een coördinator voor het thuisfront.

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Bel 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar

Nuldelijnsondersteuning

Het Nuldelijnsondersteuningssysteem (NOS) is een laagdrempelig, landelijk dekkend 24/7 systeem voor veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties. Het systeem bestaat uit vrijwilligers van de lid organisaties van het VP die zijn getraind om laagdrempelig ondersteuning te bieden in de vorm van het bieden van een luisterend oor en een arm om de schouder, maar kunnen in voorkomend geval ook zorgen voor een doorgeleiding naar professionele hulp.

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk veteranen en hun relaties de ondersteuning van het NOS kennen en indien nodig weten te vinden als er een beroep op gedaan moet worden.

De Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSK-V) geeft een overzicht van de organisaties, diensten en voorzieningen, speciaal voor veteranen en hun relaties. Op de website van DiSK-V leest men meer informatie en kan men bekijken zien hoe men via een regionale coördinator een nuldelijnsondersteuner bij u in de buurt kunt bereiken.

Ga hiervoor naar www.disk-veteranen.nl. Hebt u geen internet? Bel dan met het Veteranenloket: 088 - 334 00 00.

Nuldelijnsondersteuner worden? Als collega-veteraan kunt u zelf ook nuldelijnsondersteuner worden. Hebt u interesse, of wilt u meer informatie hierover? Meldt u dan aan bij de coördinator van de Bond van Wapenbroeders, dhr. J van de Kleijn.

5. Bondsblad (Wapenbroeders)

De redactie van het Bondsblad (Wapenbroeders) bestond uit:

A.H.M. Sijm, Hoofdredacteur.

Redacteuren: E.P.C. Dokter, P. Eimers, J. Hazeu, Vilan de Loo.

Gedurende het verslag jaar verscheen het Bondsblad 6 maal in een gezamenlijke uitgave met VOMI-NL. Op 31 december 2020 werd de samenwerking met de VOMI beëindigd. Besloten werd om in 2021 een Bondsblad te laten verschijnen in een nieuw design en 4 maal per jaar. Vanwege het feit de hoofdredacteur A.H.M. Sijm niet meer beschikbaar was, heeft J. Hazeu de taak van hoofdredacteur overgenomen en onder zijn bezielende leiding zal het Bondsblad geheel zelfstandig met een vernieuwende redactie, vorm een kleur geven aan de Wapenbroeders.

6. Website

De website www.wapenbroeders.nl van de Bond van Wapenbroeders vervult een belangrijke rol v.w.b. de informatievoorziening aan onze leden

Maar het is ook een instrument om meer naamsbekendheid te creëren en potentiële leden over de streep te trekken om zich aan te sluiten bij de Bond.

Een geheel nieuwe website is ontwikkeld en in mei 2020 is deze nieuwe website operationeel geworden met een geheel nieuw design met alle informatie over onze vereniging.

De webmasters zijn:

 • Willenm Bijl (Noord/Midden) en
 • Hans Kroes (Zuid) .

7. Structurele en organisatorische aangelegenheden

Structuur van de vereniging tot 31-12-2020:

De Bond kent conform de statuten als vereniging twee bestuurslagen:

Het Bondsbestuur en besturen van de afdelingen en ID Groepen. Voorts heeft de bond een afdeling in het buitenland, t.w. Canada.


Het Ledenbestand.

Het ledenbestand in het verslagjaar is uitgesplitst naar diverse categorieën:

Lid

31-12-2019

31-12-2020

Relatie (gratis toezending)

68

70

Ereleden

4

5

Canada

239

28

Donateurs

41

5

Leden met Bondsblad               

1921

1869

Leden zonder Bondsblad

188

159

Aangesloten Verenigingen

2

2

Totaal

2463

2348

Public Relations

Vanwege allerlei maatregelen, die verband hielden met de corona, zijn er  geen fysieke bijeenkomsten gehouden met het PR-team. Het projectteam Bond van Wapenbroeders Digitaal heeft haar project in 2020 afgerond en is operationeel.

Het actualiseren van het Handboek PR is nog niet afgerond.

Webmaster

Willem Bijl heeft in 2020 de functie van webmaster overgenomen. Samen met Hans Kroes beheren zij de nieuwe website welke in mei operationeel is geworden.


8. Bestuurlijke aangelegenheden

Samenstelling van het bondsbestuur op 31-12-2020:

E. R.L. Saiboo        Algemeen Voorzitter
K.J. Orsel    Algemeen Voorzitter/Vicevoorzitter
M.A. den Dunnen    Algemeen Penningmeester
A.H.M. Sijm   Algemeen Bestuurslid
C. Snelleman-Kalfsvel  Algemeen Bestuurslid
J. van der Kleijn  Algemeen Bestuurslid
M.J.M. Heezen     Algemeen Bestuurslid
E.P.C. Dokter    Algemeen Bestuurslid/Webshop

Gedurende het verslagjaar heeft A.H.M. Sijm kenbaar gemaakt dat hij de functie van Hoofdredacteur en Vicevoorzitter niet meer ambieert en zich meer wil richten op algemene zaken in het bijzonder de jeugdige veteraan. Het Bondsbestuur heeft inmiddels de functie van hoofdredacteur ingevuld.

Rooster van aftreden

   

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Algemeen Voorzitter

Gekozen in functie 2016

E.R.L. Saiboo

 

X

       

Alg. Secretaris/Vicevoorzitter

Gekozen in 2018, herkozen in 2020.

Regio Vert. ZH/NH en Zeeland

K.J. Orsel

X

   

X

   

Alg. Penningmeester

Gekozen in 2020

M.A. den Dunnen

X

   

X

   

Alg. Bestuurslid

Gekozen in 2018.

Ceremonieel en Regio Vert. Zuid

M.H.M. Heezen

 

X

   

X

 

Alg. Bestuurslid

Gekozen in 2016, herkozen in 2019. Regio Vert. West

A.H.M. Sijm

   

X

   

X

Alg. Bestuurslid

Gekozen in 2016, herkozen in

2019. Landelijke Evenementen

J. van der Kleijn

   

X

   

X

Alg. Bestuurslid

Gekozen in 2018, herkozen in 2020. PR en regio Vert. Midden

C Snelleman-Kalfsvel

X

   

X

   

Alg. Bestuurslid

Gekozen in 2018. Webshop en regio Vert. Noord

E.P.C. Dokter

 

X

       

Raad van Advies.

Gedurende het verslag jaar heeft het Bondsbestuur 1 maal vergaderd met de Raad van Advies op 12 december. De coronamaatregelen hebben er mede toe bijgedragen dat slechts 1 maal werd vergaderd. Echter de voorzitter heeft gedurende het verslagjaar telefonisch de contacten onderhouden met de Raad van Advies.

In het jaar 2020 is er geen wijziging opgetreden in de samenstelling van de Raad van Advies.

Voorzitter       Luitenant-generaal b.d. J.H. de Kleyn
Lid    Luitenant-generaal b.d.  P. Striek
Lid    Brigade-generaal b.d. H. Bokhoven


9. Contacten en vertegenwoordigingen:

Het vfonds

Het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor de erkenning en waardering van geüniformeerden die in dienst zijn (of zijn geweest) van de Nederlandse Overheid waar ook ter wereld. Het vfonds wil met voorlichting, educatie en publiciteit respect en waardering van de maatschappij winnen voor alle personen die betrokken zijn (of zijn geweest) bij internationale vredesoperaties. Het Vfonds ondersteunt onder meer missie-gerelateerde reünies en helpt bijvoorbeeld verenigingen die activiteiten voor de vergrijzende groep veteranen langzaam willen afbouwen. Ook zet het zich in voor activiteiten gericht op de nieuwe groep ‘jonge veteranen’. Om de herinnering aan oorlog levend houden, ondersteunt het Vfonds oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Zo draagt het vfonds bij aan de kennis over operaties en de gevolgen ervan voor burgers en de mensen in uniform die voor vrede en veiligheid zorgen. “Boven alles moet de bevrijding, vrijheid en vrede ook gevierd worden”.

De feestelijkheden viering 75 jaar vrijheid in 2020 welke groots waren opgezet hebben geen doorgang kunnen vinden vanwege de Corona maatregelen. Eén aantal herdenkingen werd op gepaste wijze aangepast.

Het Veteranen Platform (VP)

De vertegenwoordigers van de Bond van Wapenbroeders t.w. E. Saiboo en T. Sijm, leden Algemeen Bestuur hebben deelgenomen aan de algemene ledenvergadering(en) van het VP.

Daarnaast maakt de Algemeen Secretaris deel uit van de Commissie Breed Onderzoek.

Nederlands Veteranen Instituut

Op 1 januari 2021 komt er een organisatie voor erkenning, waardering, zorg en onderzoek voor veteranen met 1 loket waar zij terecht kunnen met al hun vragen. Het aanspreekpunt voor de samenleving en de plek waar onderzoek wordt gedaan naar alles rondom veteranen. De nieuwe organisatie is er ook voor dienstslachtoffers en oorlogsgetroffenen WOII en kan dienstverlenend zijn naar andere geüniformeerde beroepen, zoals politie.

De naam van deze organisatie is het Nederlands Veteranen Instituut, gevestigd te Doorn.

Zes partijen.

De zes organisaties/ organisatiedelen, die samengaan, zijn;
de Stichting het Veteraneninstituut, de Stichting Nederlandse Veteranendag, de Stichting de Basis, het programma bureau van het Landelijk Zorg systeem voor Veteranen (LZV), de zorg coördinatie van ABP/APG en de coördinatie van het nuldelijnsondersteuningssysteem van het Veteramen Platform. In totaal zijn hierbij ruim 200 medewerkers betrokken.

Doel van de samenvoeging

De zes (deel-)organisaties worden in een nieuwe landelijke organisatie voor de uitvoering van het veteranenbeleid ondergebracht om de bestaande capaciteit en de expertise op het gebied van veteranenondersteuning, zorg, onderzoek en maatschappelijke erkenning en waardering optimaal te benutten.

Aanleiding voor de samenvoeging.

De samenvoeging is het gevolg van aanbevelingen uit een evaluatie van het veteranenbeleid in 2016, uitgevoerd door Defensie. Daaruit kwam naar voren dat de beleidsuitvoering eenvoudiger en slagvaardiger zou kunnen zijn. Ook is voor veteranen en partijen in  de samenleving niet altijd duidelijk welke organisatie verantwoordelijk is voor bepaalde delen van de uitvoering van het beleid.

Het Nationaal Comité Veteranendag blijft bestaan en blijft verantwoordelijk voor de organisatie en opzet van de Nederlandse Veteranendag. De uitvoerig daarvan wordt belegd bij het nieuwe Nederlandse Veteraneninstituut.

Op 1 januari 2021 is het Nederlands Veteraneninstituut operationeel. Brigade-generaal Paul Hoefsloot is directeur-bestuurder van het NL VI

Internationale contacten:

Er zijn met gelijkgestemde organisaties in het buitenland veel goede contacten. Zoals met: Het “Verband Deutscher Soldaten für das Land Nordheim Westfalen (VDS)” in Duitsland. De Oud-Strijders in België. Het Royal British Legion in Engeland en met de Nederlandse “Afdeling Holland” van het Royal British Legion. (De RBL is in 2010 overgegaan van drie Afdelingen naar één  Afdeling, genaamd “Afdeling Holland”). Veel afdelingen in Brabant, Zeeland en Limburg hebben duurzame contacten met de verschillende Belgische Oud-Strijdersorganisaties. Ook is er een goed contact met de Poolse Oud-Strijders, vooral via de afdeling Utrecht. In Drenthe wordt de Jaarlijkse herdenking van de gevallen Poolse Oud-Strijders mede door leden van de Bond georganiseerd (Afdeling Emmen). Ook hier geldt dat de vertegenwoordiging bij de diverse herdenkingen helaas niet kon worden uitgevoerd vanwege de beperkende opgelegde coronamaatregelen.


10. Deelname aan herdenkingen:

In 2019 en 2020 stond Nederland stil bij 75 jaar vrijheid. Wij herdachten het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden en vierden dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. Het slotstuk van 75 jaar vrijheid was de viering van 75 jaar Verenigde Naties, georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei in samenwerking met onder andere Humanity House, Unicef en Just Peace. De activiteiten rondom 75 jaar VN zijn inmiddels afgerond, waarmee voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei een einde is gekomen aan dit bijzondere lustrumjaar. Deelname aan de vele herdenkingen fysiek was niet mogelijk en werd via mediakanalen uitgezonden, zoals de Nationale herdenking op 4 mei.

Wageningen.

Het bevrijdingsdefilé op 5 mei kon helaas geen doorgang vinden. Alle activiteiten werden geannuleerd vanwege corona.

Nederlandse Veteranen Dag (NLVD):

De 16e Veteranendag vond vanwege COVID-19 in een aangepaste vorm plaats.

Veteranendag 2020 werd dit jaar in een aangepaste vorm georganiseerd vanwege COVID-19. Als gevolg van de genomen maatregelen werden alle fysieke onderdelen, zoals de medaille-uitreiking op het Binnenhof, het defilé en de festiviteiten op het Malieveld afgelast.

De Ridderzaalceremonie werd dit jaar vervangen door een aangepast programma voor een kleine groep gasten bestaande uit koning Willem-Alexander, de minister-president en de minister van defensie,
de voorzitters van de 1e en 2e Kamer, 5 veteranen en een scholier. Laatstgenoemde was uitgenodigd als de winnaar van de vlogwedstrijd. Tevens waren de Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer en Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang aanwezig. Hun aanwezigheid stipuleert de betrokkenheid van de krijgsmacht bij veteranen en de Nederlandse Veteranendag.
Op deze manier kon het Nationaal Comité Veteranendag, in samenwerking met de NOS, invulling aan de Nederlandse Veteranendag geven, met als doel dat Nederland toch het jaarlijkse ‘dankjewel’ voor onze veteranen kon meebeleven.

Programma Ridderzaal
Drs. Jaap Smit, voorzitter van het Nationaal Comité verwelkomde op het Binnenhof Z.M. de Koning, waarna het programma in de Ridderzaal door de voorzitter werd geopend. De minister van Defensie en de minister-president spraken hun respect en waardering uit voor de veteraan.

Veteranen

Ook in het programma stonden de verhalen van vier veteranen centraal, zoals die van Maaike, veteraan en ondersteunend ic-verpleegkundige tijdens de coronacrisis en Dennis, Bosnië- Irak- en Afghanistan-veteraan die tijdens de coronacrisis als vrijwilliger in een verpleeghuis werkte. Hij trad op (zang) in de Ridderzaal. Daarnaast Rick, gewond geraakt in Afghanistan, lid van het Nederlandse Invictus Team en Hendrik, indertijd vijf jaar lang ingezet in NL-Indië. Zij werden in beeldreportages getoond en vertelden over hun ervaringen.

Verder was aanwezig majoor Frans Erkelens, voorzitter van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen vanwege het 50-jarig bestaan van deze bijzondere vereniging.

Tussen de gesproken bijdrage en beeldreportages in traden verschillende solisten op, onder begeleiding van een ensemble van de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” en een combo van het orkest van de Luchtmacht. Dit aangevuld – in beeld – met eerder opgenomen muzikale bijdragen. Zoals onder andere van de Koorschool St. Bavo uit Haarlem. Het programma werd muzikaal afgesloten door Di-Rect met het bekende nummer ‘Soldier On’.

Na afloop van het programma hadden alle aanwezigen een informele ontmoeting met Z.M. de Koning en de andere autoriteiten.

Samenwerking met VOMI Nederland en de VNNGM 1945-1962.

Eind 2020 kwam een einde aan de jarenlange samenwerking met VOMI NL vanwege het feit dat VOMI NL als vereniging ophoudt te bestaan. Dat betekent ook dat in den vervolge m.i.v. 2021 de Bond een geheel eigen Wapenbroeders, 1 maal per kwartaal zal uitbrengen. Wij danken het bestuur van VOMI NL voor de jarenlange goede samenwerking.

V.w.b. de samenwerking met de VNNGM zal deze nog bestaan uit het gezamenlijk een kransleggen bij het National Indië Monument te Roermond.


11. Commissies

De bijdragen van de Commissies zijn bijgevoegd voor de stukken van de ALV:

a  Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (bijlage 2).

b. Steunfonds (bijlage 3).

c. Remembrance Day (bijlage 4.


12. Webshop

De beheerder van  de webshop  E.P.C. Dokter. In bijlage is een bijdrage bijgevoegd (bijlage 5).

13. Reüniefaciliteiten

Aan alle afdelingen en ID-groepen is in 2021 een nieuw certificaat Vi toegekend met daarop vermeld, naast de afdeling/ID-groep, ook het aantal veteranen. Het certificaat is toegezonden aan de betreffende afdeling/ID-groep. Nadat het certificaat is gebruikt dient het worden toegezonden aan het secretariaat. Aanvraag reünie faciliteiten dient 2 maanden van tevoren geschieden via het secretariaat welke voor doorzending zal zorgen naar de verantwoordelijke autoriteit de CLAS. Aanvraag dient te bevatten: Certificaatnummer, datum waarop de reünie plaatsvindt, locatie, verwachte aantal deelnemers, banknummer van de afdeling/ID-groep

14. Slot

Tot slot wensen wij iedereen een goed verenigingsjaar 2021 toe, met dank aan de bestuurders voor de goede samenwerking en bovenal voor hun inzet tijdens de Coronaperiode in 2020.

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.