Slider

Vanwege het coronavirus is de Algemene Ledenvergadering Bond van Wapenbroeders 2020 verplaatst naar 27 oktober 2020. Derhalve is het Jaarverslag 2019 nog niet beschikbaar voor publicatie. Hieronder is het Jaarverslag 2018 opgenomen.


 1. Inleiding:

Voor u ligt het jaarverslag van 2018. Het jaar kenmerkte zich door activiteiten, gebeurtenissen en de sluiting van het bondsbureau. Het verslag geeft een weergave van de bestuurlijke zaken met daarbij het financieel jaarverslag van 2018. De Bond van Wapenbroeders bestaat uit twee bestuurslagen: Het Bondsbestuur en de besturen van de Afdelingen/IDgroepen.

2. Kenmerken van het verenigingsjaar:

Het Bondsbestuur:
Op 1 januari 2018 was de samenstelling van het bondsbestuur als volgt:
De heren
E.R.L. Saiboo Algemeen Voorzitter
C. van Vliet Algemeen Secretaris en Vice Voorzitter
A.D. Kroeseklaas Tweede Secretaris
H.J. Kwant Algemeen Penningmeester
L.J.L.T. van Aggelen Algemeen Bestuurslid
J. van der Kleijn Algemeen Bestuurslid
A.H.M. Monserrate Carvache-Sijm Algemeen Bestuurslid

Op 18 januari 2018 heeft het Bondsbestuur haar Nieuwjaarsreceptie gehouden. Deze receptie werd voor de 10e maal gezamenlijk gehouden met de VOMI. Voorgaande jaren was ook de FIM hierbij betrokken echter de FIM is opgehouden te bestaan. Ook was voor de 5e maal hierbij betrokken de VNNGM 19451962. (Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea Militairen). De receptie, gehouden in de Bernhardkazerne in Amersfoort, is door 45 personen bezocht. Dat deze receptie door weinig leden is bezocht was gelegen aan het feit dat de weersomstandigheden erg slecht (stevige storm) waren. Bijkomende kosten zijn naar evenredigheid gedragen. In de ochtenduren hebben voornoemde verenigingsbesturen vergaderd over onder andere hun toekomstbeeld als organisatie.

Vergaderingen Algemeen Bestuur (AB)):

In 2018 heeft het Bondsbestuur vergaderd op 12 januari, 16 februari, 6 april, 11 mei, 28 juli, 22 september, 13 oktober en 1 december. Alle vergaderingen, met uitzondering van de BB-vergadering van 1 december werden gehouden op het Bondsbureau. De vergadering van 1 december werd gehouden op het kantoor van de Penningmeester te Zeist.

Algemene Leden Vergadering
Op donderdag 14 juni hebben wij onze ALV gehouden in de Echos Home “De Schakel” te Ermelo. De Algemeen Voorzitter Edwin Saiboo leidde de vergadering.
Hij opende de Algemene Leden Vergadering, met een woord van welkom aan: Alle afgevaardigden, erelid Mr. W. Thomson, de aanwezige leden van de Raad van Advies de heren J.H. de Kleyn en P.J.E.J. Striek, vertegenwoordigers van de V.O.M.I. en VNNGM 1945-1962 redactieleden en de diverse commissieleden en alle andere genodigden van de Bond van Wapenbroeders.
Vervolgens verzocht hij alle aanwezigen om, voor zover zij daartoe in staat zijn, te gaan staan en één minuut stilte te houden om daarmee al onze Wapenbroeders en Wapenzusters die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen, te herdenken. DAT ZIJ MOGEN RUSTEN IN VREDE.

Volgens het Rooster van Aftreden was dit jaar aftredend de secretaris C. van Vliet en dhr. van der Kleijn. De laatste heeft zich herkiesbaar gesteld. Voorts zijn tussentijds afgetreden dhr. Ad Kroeseklaas en dhr. Laurens van Aggelen. De Voorzitter richtte zich tot de bestuurders die afscheid namen en schetste de verdiensten die zij hebben betoond tijdens het vervullen van hun bestuursfunctie. dhr. van der Kleijn werd herkozen en voorts werden gekozen tot lid van het algemeen bestuur: mw. S. Heezen, mw. C. Snelleman, dhr. E. Dokter en dhr. K.J. Orsel. De voorzitter feliciteerde dhr. van der Kleijn met zijn herverkiezing en mw. S. Heezen, mw. C. Snelleman en dhr. K.J. Orsel met hun verkiezing.


De volgende onderwerpen zijn besproken en nader toegelicht:
➢ Behandeling jaarrekening 2017.
➢ Begroting 2018.
➢ Behandeling conceptbegroting 2019.
➢ Activiteitenplan.
➢ Bevindingen kascontrole commissie 2017
➢ Benoeming kascontrole commissie voor 2019

Taakverdeling regio’s:
De volgende Bestuursleden zijn aangesteld als Regiovertegenwoordiger:

➢ Edwin Dokter: regio Noord.
➢ Tony Monserrate Carvache-Sijm: regio Midden en deels regio West.
➢ Jaap van der Kleijn: regio Zuid (Brabant).
➢ Saskia Heezen: regio Limburg en deels regio West.
➢ Claudia Snelleman: regio deels midden
➢ Klaas Orsel: regio Zuid-Holland, Regio Noord-Holland en Zeeland
➢ Peter de Jong: Beheer website

Regiobijeenkomsten:
Leden van het Bondsbestuur hebben voor zover mogelijk de regio bijeenkomsten bezocht

Voorzittersoverleg:
Er was dit jaar geen aanleiding om een voorzittersoverleg te houden.

Ledenadministratie en innen van contributie:
De procedures rond de inning van de contributie worden aangescherpt. De afdelingen worden gevraagd hieraan mee te werken zodat we de juiste contributie binnen krijgen.

Afdelingen en ID-groepen:
In dit verslagjaar zijn door de inzet van de plaatselijke Afdelingen/ID-groepen veel activiteiten ontplooid.
Dit is in lijn met de doelstellingen van de Bond, zoals beschreven in het nieuwe beleids- en activiteitenplan 2017-2022 en vormt de basis voor onze Bond. Door middel van het activiteitenplan welke door de afdelingen en ID Groepen zijn opgesteld voldoen we aan de eis van het Vfonds door te laten zien welke activiteiten we ontplooien maar ook aan de doelstellingen van het beleidsplan.

Beleidsplan:
Het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor de erkenning en waardering van geüniformeerden die in dienst zijn (of zijn geweest) van de Nederlandse Overheid waar ook ter wereld. Het vfonds wil met voorlichting, educatie en publiciteit respect en waardering van de maatschappij winnen voor alle personen die betrokken zijn (of zijn geweest) bij internationale vredesoperaties. Het vfonds ondersteunt onder meer missie-gerelateerde reünies en helpt bijvoorbeeld verenigingen die activiteiten voor de vergrijzende groep veteranen langzaam willen afbouwen. Ook zet het zich in voor activiteiten gericht op de nieuwe groep ‘jonge veteranen’. Om de herinnering aan oorlog levend houden, ondersteunt het vfonds oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Zo draagt het vfonds bij aan de kennis over operaties en de gevolgen ervan voor burgers en de mensen in uniform die voor vrede en veiligheid zorgen. “Boven alles moet de bevrijding, vrijheid en vrede ook gevierd worden”, zegt Michiel van Hattem, directeur van het vfonds. “Tegelijkertijd moeten we die vrijheid niet voor lief nemen”, vindt hij. Daarom ondersteunt het vfonds, in het belang van de vrede, diverse projecten die de democratie, mensenrechten en de internationale rechtsorde stimuleren. “Het vfonds wil daarmee het maatschappelijk debat over vrede en veiligheid op gang brengen en houden”, aldus van Hattem.

Zoals eerdergenoemd hebben we een nieuw Beleidsplan 2017-2022 geschreven met daaraan gekoppeld een activiteitenplan 2018 met SWOT-analyse.
Een van de belangrijkste zaken is Imagoverbetering. De Bond van Wapenbroeders aantrekkelijk maken voor jonge Veteranen.

Missie:
“Als we onze pijlers of werkvelden duidelijk hebben, is ons vertrekpunt gegarandeerd: We weten waarom we er zijn, waarom we willen voortbestaan en waar we naartoe willen. Zo laten we de veteranen ook niet los. Dat is de bloedgroep waar we vandaan komen. Vasthouden aan je ankers voorkomt bovendien dat je gaat zweven.”
Met die woorden omschrijft directeur Michiel van Hattem het belang van een duidelijke structuur voor het vfonds. Een structuur die bestaat uit de drie werkvelden waarop het vfonds actief is:

a. Erkenning en waardering van oorlogs- en dienstslachtoffers en ook slachtoffers van geweld, ontstaan door inzet namens de Nederlandse overheid waar ook ter wereld.
b. Het levend houden van de herinnering aan oorlog, het herdenken van slachtoffers van conflicten en het vieren van bevrijding en vrijheid.
c. Vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde. (Zie: http://www.v-fonds.nl/over-vfonds/)

Huisvesting:
Het bondsbureau is op 24 december 2018 gesloten. De accommodatie werd overgedragen zonder problemen. Het secretariaat is m.i.v. 1 december 2018 verhuisd naar de Van Hobokenhaven 63 2993 HH Barendrecht.

3. Het gevoerde beleid:
Het gevoerde beleid van het Bondsbestuur is gecontinueerd en is vooralsnog gericht op:
➢ Het voortbestaan van onze Bond.
➢ De belangenbehartiging van de leden.
➢ Het uitvoeren van een gezond financieel beleid.
➢ Het continueren van het Bondsbureau, zowel qua organisatie, bezetting als huisvesting.
➢ Het onderhouden van een goed contact met de Afdelingen en IDgroepen.
➢ Het bestendigen van onze goede relatie met het Veteranen Platform.
➢ Het streven naar- en onderhouden van een goed contact met andere organisaties van ex-militairen, post-actieven en veteranen. Hierbij ligt de speerpunt bij de relatie met VOMI Nederland. Zo hebben we wederom een gezamenlijke nieuwjaarreceptie gehouden in de Bernhard kazerne in Amersfoort. Hieraan hebben ook de veteranen vereniging “Vereniging van Nederlands Nieuw-Guinea Militairen” (VNNGM) deelgenomen.
➢ Samenwerking. We brengen bijvoorbeeld gezamenlijk met de VOMI het blad “Wapenbroeders/SOBAT” uit. Een waar succes.
➢ Het streven naar- en het onderhouden van een goed contact met het Veteranen Instituut, de Basis en de BNMO.
➢ Veteranencafé ’s. Daar kun je op een goede wijze acquisitie plegen.

Nieuwe indeling Regio-vertegenwoordigers in 2018
Door het Bondsbestuur is Nederland opgesplitst in vier regio’s. Zodanig dat de reisafstand bij bezoek of promotiedoeleinden voor Bestuursleden zo klein mogelijk is. De regio Zuid is hierbij opgesplitst in 2 groepen. In Limburg 8 Afdelingen en in Brabant/Zeeland 9 Afdelingen.

We onderkennen de volgende 4 regio’s:

Noord Groningen, Friesland en Drenthe
Midden Overijssel, Gelderland en Utrecht
Zuid Noord-Brabant, Limburg en Zeeland
West Noord-Holland en Zuid-Holland

Edwin Saiboo
Vertegenwoordiger van het BB bij het Regionaal Coördinatie Team- Wapenbroeders Zuid (RCT-WZ). Lid van het Algemeen bestuur van het Veteranen Platform
Edwin is telefonisch te bereiken op 06-53521596 of via email:

Tony Monserrate Carvache-Sijm
Regio-vertegenwoordiger deels Utrecht, Gelderland en Overijssel plus IVM, ISB en ING.
Plaatsvervangend lid van het Algemeen bestuur van het Veteranen Platform, lid van het steunfonds en PR.
Tony is telefonisch te bereiken op 06-1688 4293 of via email:

Klaas Orsel
Regio Vertegenwoordiger Noord en Zuid-Holland en ook Zeeland.
Klaas is telefonisch te bereiken onder 0653372092 en via email:

Claudia Snelleman
Regiovertegenwoordiger in Utrecht, Gelderland en Overijssel
Claudia is telefonisch te bereiken onder 0558795189 en via email:

Saskia Heezen
Regio vertegenwoordiger Noord-Brabant en Limburg
Saskia is telefonisch te bereiken onder 0135704470 en via email:

Edwin Dokter
Regio vertegenwoordiger Groningen, Friesland en Drenthe

Beheer Verzendhuis
Edwin Dokter. Is tlf te bereiken onder 0622242013

Op dit moment bestaat de Bond van Wapenbroeders uit 33 Afdelingen, 3 IDgroepen en een Afdeling in Canada.
Toegetreden is in september IDgrp Molukkers bij de Krijgsmacht (IMBK) Als contactpersoon treedt op Mw. Latoya Hallatu.

4. Dienstverlening en Centraal Aanmeldingspunt:

In het afgelopen verslagjaar is geen bijdrage van het Veteranen Instituut ontvangen als tegemoetkoming voor de door de Afdelingen/IDgroepen gemaakte onkosten voor hulp en dienstverlening ten behoeve van haar leden. Bij het Centraal Aanmeldingspunt van het Veteranen Instituut en vervolgens via de Basis/BNMO in Doorn kunnen veteranen en hun achterban, die om welke redenen dan ook problemen hebben, zich aanmelden voor professionele hulp.

Nuldelijnsondersteuning:
Het afgelopen jaar heeft een aantal personen meegedaan aan de opleiding voor Nuldelijnsondersteuning. Deze opleiding wordt georganiseerd bij de Basis in Doorn. Ook in het komende jaar gaat een aantal personen een opleiding volgen. Gecoördineerd door het Veteranen Platform. Als coördinator voor de Bond van wapenbroeders treedt op Jaap van der Kleijn.

5. Bondsblad en redactie Bondsblad:

De redactie van het Bondsblad in 2018 gedurende 1e halfjaar werd gevormd door:

Laurens van Aggelen Hoofdredacteur
Floris Berkhof Hfd.redacteur A.I
Jan Geraeds Redacteur
Matthieu Robbeerds Corrector
Marleen Snel Redactie secretaresse

Gedurende het tweede halfjaar 2018 werd de redactie gevormd door:
Floris Berkhof Hoofdredacteur
Laurens van Aggelen
Edwin Dokter
Pim Eimers
Joop Hazeu
Vilan de Loo
Tony Monserrate Carvache-Sym
Als redactieleden

Het is de redactie weer gelukt om in het afgelopen jaar 6 bladen uit te geven. Een gezamenlijke uitgave van BvW en VOMI. De twee hoofdredacteuren van beide verenigingsbladen hebben samen de redactie voor deze uitgave gevormd.

Het gezamenlijke blad “Wapenbroeders” en “Sobat” wordt door de leden nog steeds goed gewaardeerd. Veel aandacht wordt besteed aan Veteranenzaken van Algemene aard en maatschappelijke vraagstukken het veteranenbeleid betreffende. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de berichtgeving van de afdelingen en ID-groepen. Laurens v Aggelen heeft zijn werk als hoofdredacteur gedurende het verslag jaar beëindigd en deze functie is tot 31 december overgenomen door Floris Berkhof. Tenslotte spreken wij onze dank uit aan de vrijwilligers die hebben meegewerkt aan diverse artikelen in ons blad.

6. Website van de Bond van Wapenbroeders:

De website van de Bond vervult een belangrijke rol. Enerzijds ten aanzien van de informatievoorziening aan leden. Anderzijds als instrument om meer naamsbekendheid te creëren en potentiële leden over de streep te trekken om zich aan te sluiten bij de Bond. Secretariaten van Afdelingen zullen worden benaderd om hun agenda’s en activiteitenverslagen vaker in te sturen. Rechtstreeks naar de webmaster.
De PRF-commissie heeft een voorstel ingediend die tot een vernieuwde website zal moeten leiden met daaraan gekoppeld de vernieuwingen met betrekking tot de afdelingen. Het zal overzichtelijker worden en gemakkelijker toegankelijk.

7. Structurele en organisatorische aangelegenheden:

Structuur van de vereniging tot 31-12-2018:
De Bond kent volgens, in overeenstemming met de statuten als vereniging twee bestuurslagen: Het Bondsbestuur en de besturen van Afdelingen en IDgroepen.

Canada:
In Canada zijn in het verleden de volgende 5 Afdelingen van de Bond van Wapenbroeders opgericht: De Afdelingen in Hamilton, Toronto, Vancouver, Chatham en London.


Het ledenbestand:
Het ledenbestand is in het verslagjaar 2018 met 259 leden afgenomen. De grootste veroorzaker van deze daling is de opschoning van het ledenbestand in overleg met de afdelingen. Tevens zijn wanbetalers verwijderd uit het ledenbestand. Deze actie paste naadloos in het vervangen van de verouderde software door een modern ledenprogramma online die ook een op een gecombineerd is met de financiële administratie.
De verwachting is dat het ledenaantal in de categorie leden die tussen 1920 en 1940 is geboren sterk zal dalen. Onveranderd blijven we ernaar streven ons ledental te verhogen door het werven van nieuwe (jonge) leden. En mogelijk een nieuwe Afdeling aan ons te binden.

Verdeling per lid-soort:

Lid soort

31-12-2017

31-12-2018

Relaties (gratis toezending)

73

68

Ereleden

5

4

Canada

210

239

Donateurs

126

41

Gewone Leden met bondsblad

2089

1921

Gewone leden zonder bondsblad

-

188

Aangesloten Verenigingen

2

2

Buitengewone leden 

217

-

Totaal

2722

2.463

Het Bondsbureau:
De “bemensing” van het Bondsbureau wordt tot 15 juni 2018 als volgt uitgevoerd:

Cees van Vliet Algemeen Secretaris
Ad Kroeseklaas Tweede Secretaris/Ledenadministratie
Vacant Financieel medewerker
Henk Kwant Algemeen Penningmeester

Met ingang van 15 juni 2018 t/m 24 december 2018 werd de bemensing gedaan door: Tony Monserrate Carvache – Sym Algemeen secretaris/ledenadministratie Klaas Orsel tweede secretaris.
Het bondsbureau is 24 december gesloten en overgedragen aan de beheerder van het kantoorpand. De administratie en het postadres van de bond van wapenbroeders is verhuisd naar de Van Hobokenhaven 63 2993 HH Barendrecht tel 0653372092

Public Relations:
Er zijn in 2018 twee PR-team bijeenkomsten gehouden t.w. 18 augustus en 14 december. Hierbij is ingang gezet het project Bond van Wapenbroeders digitaal. Dit project zal in 2019 worden afgerond en operationeel zijn.

Webmaster:
Laurens van Aggelen verzorgde als Webmaster de Internetsite van de Bond van Wapenbroeders.
Gedurende het verslagjaar werd zijn functie overgenomen door Peter de Jong

Jaap van der Kleijn heeft in het verslagjaar 2017 opnieuw als coördinator het Bondsbureau geholpen met de voorbereidingen van- en deelname aan het Bevrijdingsdefilé in Wageningen en de Nederlandse Veteranen Dag in Den Haag.

8. BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN:

Samenstelling van het Bondsbestuur: Op 31 december 2018 

Edwin Saiboo

Algemeen Voorzitter

Tony Monserrate Carvache-Sym

Algemeen Secretaris/tevens vice Voorzitter

Klaas Orsel

Tweede Secretaris

Henk Kwant

Algemeen Penningmeester

Claudia Snelleman

Algemeen Bestuurslid

Jaap van der Kleijn

Algemeen Bestuurslid

Edwin Dokter

Algemeen Bestuurslid

Saskia Heezen

Algemeen Bestuurslid

Rooster van aftreden van het Bondsbestuur na de ALV 2017:

   

2018

2019

2020

2021

2022

Algemeen Voorzitter

Edwin Saiboo

     

X

 

Algemeen Secretaris

Tony Monserrate Carvache-Sym

       

X

Tweede Secretaris:

Klaas Orsel

   

X

   

Algemeen Penningmeester:

Henk Kwant

 

X

     

Algemeen Bestuurslid

Saskia Heezen

     

X

 

Algemeen Bestuurslid

Jaap van der Kleijn

X

     

X

Algemeen Bestuurslid

Edwin Dokter

     

X

 

Algemeen Bestuurslid

Claudia Snelleman

   

 X

   

Raad Van Advies:

De Raad Van Advies heeft in het jaar 2018 tweemaal met het Bondsbestuur vergaderd op 16 februari en 1 december.
Met ingang van 31-12-2018 bestaat de Raad van Advies uit:

Lid Raad van Advies, Voorzitter Luitenant-generaal b.d. J.H. de Kleyn
Lid Raad van Advies Luitenant-generaal b.d. P. Striek
Lid Raad van Advies Brigadegeneraal b.d. H. Bokhoven

9. Contacten en vertegenwoordigingen:

Het Veteranen Platform (VP)
In 2018 heeft Ad Kroeseklaas diverse malen de Algemeen Voorzitter vervangen als vertegenwoordiger van de Bond bij het Veteranen Platform tot 14 juni, waarna Tony Monserrate Carvache-Sym zijn taak overnam als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de Vereniging Veteranen Platform.

Het Veteranen Instituut (VI):
De verhouding tussen de Bond en het Veteranen Instituut is in het verslagjaar verder bestendigd. Regelmatig heeft er contact plaatsgevonden bij confrontatie van het Bondsbestuur met individuele aangelegenheden van onze leden. In een aantal gevallen is door de Bond bemiddeld voor individuele hulpverlening.

Samenwerking met VOMI Nederland en VNNGM 1945-1962:
De Bond heeft regelmatig overlegd met de Besturen van genoemde zusterorganisaties. Het doel is om mogelijk samen te werken en waar noodzakelijk elkaar te ondersteunen bijvoorbeeld de Voorzitters van de Bond van Wapenbroeders, VOMI Nederland en de UNV leggen een gezamenlijke krans bij de herdenking te Roermond. Evenzo bij de herdenking op 7 december m.u.v. de UNV. De verstandhouding tussen de organisaties op plaatselijk niveau is veelal uitstekend te noemen. Wel is het zo dat de organisatiestructuren van de Bond van Wapenbroeders, VOMI, VNNGM sterk verschillen. Het gezamenlijk uitbrengen van het blad SOBAT en de Wapenbroeders gaat voortreffelijk. Wel dient men rekening te houden dat het gezamenlijk uitbrengen van het blad eind 2020 zal worden beëindigd in verband met het opheffen van VOMI Nederland. Wij zullen vroegtijdig anticiperen op deze situatie.

Nationaal Comité 4 en 5 mei:
In 2018 is de Bond van Wapenbroeders bij diverse Herdenkingen zowel Nationaal als lokaal vertegenwoordigd door bestuursleden.

Wageningen:
Sinds 2006 is de organisatie van het Bevrijding defilé in Wageningen overgenomen door de Gemeente Wageningen. Daarnaast houdt het “Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen” enkele herdenkingen ter plaatse. Zoals in de Johannes de “Dooperkerk”. De Gemeente Wageningen heeft de naam van dit defilé omgedoopt tot Vrijheidsdefilé. In de kerk is de Bond dit jaar niet vertegenwoordigd. Een peloton Wapenbroeders met Banieren heeft onder leiding van Jim Overklift Vaupel Kleyn meegelopen in het Vrijheidsdefilé. Verder is er een peloton van Wapenbroeders, IVM en ISB dat heeft deelgenomen aan het Bevrijding defilé.

Internationale contacten:
Er zijn met gelijkgestemde organisaties in het buitenland veel goede contacten. Zoals met: Het “Verband Deutscher Soldaten für das Land Nordheim Westfalen (VDS)” in Duitsland.
De Oud-Strijders in België. Het Royal British Legion in Engeland en met de Nederlandse “Afdeling Holland” van het Royal British Legion. (De RBL is in 2010 overgegaan van drie Afdelingen naar één Afdeling, genaamd “Afdeling Holland”). Veel Afdelingen in Brabant, Zeeland en Limburg hebben duurzame contacten met de verschillende Belgische Oud-Strijdersorganisaties. Ook is er een goed contact met de Poolse OudStrijders, vooral via de Afdeling Utrecht. In Drenthe wordt de Jaarlijkse herdenking van de gevallen Poolse Oud-Strijders mede door leden van de Bond georganiseerd (Afdeling Emmen).

10. Deelname aan herdenkingen:

Binnen de daarvoor bestemde financiële middelen heeft de Bond van Wapenbroeders deelgenomen aan internationale, landelijke en regionale herdenkingen. Veel leden van de Bond hebben een significante rol gespeeld bij de organisatie van diverse herdenkingen. Zowel in het binnen- als in het buitenland. Door de toename van het aantal monumenten (vooral de Indië monumenten) is het onmogelijk voor het Bondsbestuur geworden om bij al die herdenkingen daadwerkelijk aanwezig te zijn of deze financieel te ondersteunen. Zoveel mogelijk wordt in voorkomende gevallen aan de Afdelingen/IDgroepen verzocht de Bond te vertegenwoordigen. Wij hebben van het Veteranen platform (VP) een lijst ontvangen van Nationale Herdenkingen waarbij het VP namens alle Veteranen (Organisaties) een krans of bloemstuk legt.
Wij hebben besloten dat bij herdenkingen of evenementen waar het Veteranen Platform al een krans of bloemstuk legt namens de veteranenorganisaties, wij dit uit kostenoverwegingen niet meer zullen doen. Wel zullen er vertegenwoordigers van de Bond van Wapenbroeders aanwezig zijn bij deze herdenkingen.

Nederlandse Veteranen Dag (NLVD):
In 2005 is voor het eerst de NLVD gehouden. Dit heeft ertoe geleid dat vanaf 2006 in veel gemeenten initiatieven zijn genomen, onder andere door leden van de Bond van Wapenbroeders, om samen met andere organisaties in hun eigen regio een Lokale Veteranen Dag te organiseren. Al met al is deze dag een goede aanzet geweest om te komen tot een grotere erkenning en waardering door de samenleving voor Veteranen. Leden van de Bond nemen op eigen initiatief naast de Nederlandse Veteranen Dag in Den Haag deel aan veel Lokale Veteranen Dagen in andere plaatsen in Nederland. Een peloton Wapenbroeders met Banieren heeft op 24 juni onder leiding van Jaap van der Kleijn deelgenomen aan het defilé van de NLVD in Den Haag.

Remembrance Day Londen:
Traditiegetrouw is in november ook in 2018 weer een aantal Wapenbroeders vertrokken naar Londen voor het bijwonen van de herdenkingsplechtigheden rond Remembrance Day. Ditmaal is de groep samengesteld uit 30 personen. Wederom hebben Frank Bouwens en Els de Cock met Laurens van Aggelen ervoor gezorgd dat eenieder kon overnachten in de Victoria Serviceclub (VSC). Het behoorlijk volle driedaagse programma is op vrijdag begonnen met de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid in de RAF Central Church of St. Clement Danes. Tijdens een korte ingetogen plechtigheid is hier stilgestaan bij de omgekomen militairen van de Nederlandse 320-, 321- en 322 Squadrons van de Royal Air Force. Na de lunch is het gezelschap per metro naar de begraafplaats Mill Hill gegaan, waar om drie uur die middag allereerst een samenkomst in de kapel is geweest. Aansluitend is een herdenkingsplechtigheid bijgewoond op de begraafplaats waar 254 Nederlandse soldaten en burgers begraven liggen, die in overheidsdienst tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen in Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Bondsbestuurslid J.van Leijen heeft er namens de Bond van Wapenbroeders als eerste een krans gelegd. Gevolgd door de Nederlandse Militaire Defensieattaché, het OC 600 squadron en de Royal Air force Association. Op zaterdag hebben de wapenbroeders een bezoek gebracht aan de 'Houses of Parlement', gevolgd door het bezoek aan het 'Festival of Remembrance' in de 'Royal Albert Hall'. Een dag later hebben ze deelgenomen aan het defilé langs de 'Cenotaph' en is er door de Bond van Wapenbroeders wederom voor een krans gezorgd.

11. Verzendhuis:

Het Bondsbureau heeft in 2018 gefungeerd als Beheerder van het Verzendhuis. De verzending is verzorgd door Ad Kroeseklaas en Cees van Vliet tot en met 14 juni. Daarna is het overgenomen door Edwin Dokter.

12. Reüniefaciliteiten:

Alle Afdelingen en IDgroepen zijn erover geïnformeerd, dat de op naam van Afdelingen/IDgroepen gestelde certificaten, in beheer zijn gegeven bij de Bond van Wapenbroeders. Als men gebruik wenst te maken van een certificaat, kan dit bijtijds worden aangevraagd bij de Algemeen Secretaris. Na gebruik moeten de uitgereikte certificaten weer zo spoedig mogelijk retour worden gezonden aan het Bondsbureau, zodat de certificaten het volgende jaar weer beschikbaar kunnen worden gesteld. Voor de aankomende jaren (2016-2020) zijn weer nieuwe certificaten ontvangen.


13. Slot:

Tot slot wensen wij iedereen een goed verenigingsjaar 2019 toe. Het Bondsbestuur zal werken aan saamhorigheid binnen de Bond. Een Bond die uit moet groeien tot een “warm nest” voor alle leden. Hebt u vragen en/of opmerkingen? Laat het ons weten. Wij zullen in goed overleg uw zaken zo goed mogelijk behartigen.

12 februari 2019

Met wapenbroederlijke groet,Klaas Orsel
Secretariaat

 

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.