s2

JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2019 VAN DE ALGEMEEN SECRETARIS VAN DE BOND VAN WAPENBROEDERS

1. Inleiding: Jaarverslag 2019

Voor u ligt het jaarverslag van 2019. van het bondsbureau. Het verslag geeft een weergave van de bestuurlijke zaken met daarbij het financieel jaarverslag van 2019. De Bond van Wapenbroeders bestaat uit twee bestuurslagen:

Het Bondsbestuur en de besturen van de Afdelingen/IDgroepen.

2. Kenmerken van het verenigingsjaar:

- Het Bondsbestuur:

Op 1 januari 2019 was de samenstelling van het bondsbestuur als volgt:

E.R.L. Saiboo

Algemeen Voorzitter

T. Sijm

 Vice Voorzitter/Hoofd redacteur

K.J. Orsel

Algemeen Secretaris

H.J. Kwant

Algemeen Penningmeester

M.J.M. Heezen

Algemeen Bestuurslid

J. van der Kleijn

Algemeen Bestuurslid

E.P.C. Dokter                                                    

Algemeen Bestuurslid

 C.Snelleman-Kalfsvel      Algemeen Bestuurslid

Op 14 januari 2019 heeft het Bondsbestuur haar Nieuwjaarsreceptie gehouden. Deze receptie werd de gezamenlijk gehouden met de VOMI en de VNNGM 1945-1962 (Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea Militairen). De receptie, gehouden in de Bernhardkazerne in Amersfoort.  In de ochtenduren hebben voornoemde verenigingsbesturen vergaderd over onder andere hun toekomstbeeld als organisatie. Tijdens deze vergadering is door de VOMI medegedeeld dat onvoorziene omstandigheden voorbehouden zij als verenging eind 2020 ophouden te bestaan.

- Vergaderingen Algemeen Bestuur (AB)):

 In 2019 heeft het Bondsbestuur vergaderd op 12 januari, 16 februari, 23 maart, 10 mei, 27 juli, 21 september, en 7 december. Voorts DB-vergaderingen 24 aug en 18 okt. Alle BB-vergaderingen zijn  gehouden op het kantoor van onze Penningmeester te Zeist.

Algemene Leden Vergadering

Op donderdag 14 juni hebben wij onze ALV gehouden in de Echos Home “De Schakel” te Ermelo. De Algemeen Voorzitter Edwin Saiboo leidde de vergadering.

Hij opende de Algemene Leden Vergadering, met een woord van welkom aan: Alle afgevaardigden, erelid Mr. W. Thomson, vertegenwoordigers van de V.O.M.I. en VNNGM 1945-1962 redactieleden en de diverse commissieleden en alle andere genodigden van de Bond van Wapenbroeders.

Vervolgens verzocht hij alle aanwezigen om, voor zover zij daartoe in staat zijn, te gaan staan en één minuut stilte te houden om daarmee al onze Wapenbroeders en Wapenzusters die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen, te herdenken. DAT ZIJ MOGEN RUSTEN IN VREDE.

Volgens het Rooster van Aftreden was dit jaar aftredend en herkiesbaar Algemeen Penningmeester

H. Kwant. Betrokkene werd herkozen.

De volgende onderwerpen zijn besproken en nader toegelicht:

 • Behandeling jaarrekening 2018.
 • Begroting 2019.
 • Behandeling conceptbegroting 2020. 
 • Bevindingen kascontrole commissie 2018
 • Benoeming kascontrole commissie voor 2020

Taakverdeling regio’s:

Wij onderkennen de volgende 4 regio’s

 • Noord: Groningen, Friesland eb Drenthe
 • Midden: Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht
 • Zuid: Noord-Brabant en Limburg
 • West: Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland

De verdeling van de bestuursleden als regio vertegenwoordiger is als volgt:

 • Voorzitter E. Saiboo
 • Vicevoorzitter T. Sijm
 • Regio Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht
 • Algemeen Secretaris K.J. Orsel
 • Regio West: Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
 • Lid Algemeen Bestuur Mw. C. Snelleman
 • Regio Midden: Utrecht, Gelderland, Flevoland en Overijssel
 • Lid Algemeen Bestuur Mw.S. Heezen
 • Regio Zuid: Noord-Brabant en Limburg
 • Lid Algemeen Bestuur E. Dokter
 • Regio Noord: Groningen, Friesland en Drenthe

- Regiobijeenkomsten:

De regio vertegenwoordigers bezoeken diverse activiteiten in hun eigen regio. Zij kunnen elkaar onderling vervangen bij afwezigheid. Activiteiten – ALV’s, seizoensopening, BLV’s of anderszins-bijwonen kan op uitnodiging van een afdeling of identitietsgroep, maar ook op eigen initiatief.

- Voorzittersoverleg:

Er was dit jaar geen aanleiding om een voorzittersoverleg te houden.

- Ledenadministratie en innen van contributie:

De penningmeester heeft gedurende het verslag jaar de ledenadministratie gekoppeld aan de financiële administratie.

- Afdelingen en IDgroepen:

In dit verslagjaar zijn door de inzet van de plaatselijke Afdelingen/ID-groepen veel activiteiten ontplooid. Dit is in lijn met de doelstellingen van de Bond, zoals beschreven in het nieuwe beleids- en activiteitenplan 2017-2022 en vormt de basis voor onze Bond. Door middel van het activiteitenplan welke door de afdelingen en ID Groepen zijn opgesteld voldoen we aan de eis van het Vfonds door te laten zien welke activiteiten we ontplooien maar ook aan de doelstellingen van het beleidsplan.

- Beleidsplan:

Het Beleidsplan 2017-2022 geschreven met daaraan gekoppeld een activiteitenplan 2018 met SWOT-analyse. Echter in 2022 zal er dienen te worden geëvalueerd of het beleidsplan ons heeft gebracht waar we naar toe wilden in de toekomst of wel dient het beleidsplan aangepast worden aan de toekomst van de Bond

Een van de belangrijkste zaken is imagoverbetering. De Bond van Wapenbroeders aantrekkelijk maken voor jonge Veteranen.

- Missie:

“Als we onze pijlers of werkvelden duidelijk hebben, is ons vertrekpunt gegarandeerd: We weten waarom we er zijn, waarom we willen voortbestaan en waar we naartoe willen. Zo laten we de veteranen ook niet los. Dat is de bloedgroep waar we vandaan komen. Vasthouden aan je ankers voorkomt bovendien dat je gaat zweven.”

Met deze woorden wordt nog eens het belang van een duidelijke structuur voor het Vfonds  aangegeven. Een structuur die bestaat uit de drie werkvelden waarop het Vfonds actief is:

 • Erkenning en waardering van oorlogs- en dienstslachtoffers alsmede slachtoffers van geweld, ontstaan door inzet namens de Nederlandse overheid waar ook ter wereld.
 • Het levend houden van de herinnering aan oorlog, het herdenken van slachtoffers van conflicten en het vieren van bevrijding en vrijheid.
 • Vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde.

(Zie: http://www.v-fonds.nl/over-vfonds/)

- Bondsonderscheidingen.

Gedurende het verslagjaar werd aan diverse leden een onderscheiding uitgereikt

Erelidmaatschap:

 • E. Jacobsz

Verenigings Kruis van Verdienste:

 • R.A.M. de Romijn

Bondsmedaille

 • Mw. L. Schroeders
 • Mw. M.v. Laarhoven
 • Mw. T. Lasoe-Barrois
 • F. Purschel
 • B. Smolenaers
 • P. Tuinenburg
 • B.v. Donk

Huisvesting:

Het secretariaat van de bond is sinds 1 januari 2019 gehuisvest in Barendrecht, van Hobokenhaven 63 2993 HH

3. Het gevoerde beleid:

Het gevoerde beleid van het Bondsbestuur is gecontinueerd en is vooralsnog gericht op:

 • Het voortbestaan van onze Bond.
 • De belangenbehartiging van de leden.
 • Het uitvoeren van een gezond financieel beleid.
 • Het continueren van het Bondsbureau, zowel qua organisatie, bezetting als huisvesting.
 • Het onderhouden van een goed contact met de Afdelingen en IDgroepen.
 • Het bestendigen van onze goede relatie met het Veteranen Platform.
 • Het streven naar- en onderhouden van een goed contact met andere organisaties van ex-militairen, post-actieven en veteranen. Hoewel in het verleden het speerpunt lag bij de relatie met VOMI Nederland zal hieraan een einde komen eind 2020 vanwege het feit dat VOMI Nederland op houdt te bestaan. Dat betekent dat de gezamenlijke vergadering en nieuwjaarsreceptie een einde komt want ook de VNNGM 1945-1962 heeft aangeven dat zij niet meer al deelnemen aan de gezamenlijke vergadering en nieuwjaarsreceptie.
 • We brengen bijvoorbeeld gezamenlijk met de VOMI het blad “Wapenbroeders/SOBAT” uit. Een waar succes.
 • Het streven naar- en het onderhouden van een goed contact met het Veteranen Instituut, de Basis en de BNMO.
 • Veteranencafé ’s. Daar kun je op een goede wijze acquisitie plegen.

- Indeling Regio-vertegenwoordigers in 2019

Door het Bondsbestuur is Nederland opgesplitst in vier regio’s. Zodanig dat de reisafstand bij bezoek of promotiedoeleinden voor bestuursleden zo klein mogelijk is. De regio Zuid is hierbij opgesplitst in 2 groepen. In Limburg 8 Afdelingen en in Brabant/Zeeland 9 Afdelingen.

Op dit moment bestaat de Bond van Wapenbroeders uit 34 Afdelingen, 4 ID-groepen en een Afdeling in Canada.

Toegetreden is in september 2018 een ID-groep Molukkers bij de Krijgsmacht (MBK) Als contactpersoon treedt op Mw. Latoya Hallatu.

 
4. Dienstverlening en Centraal Aanmeldingspunt:

In het afgelopen verslagjaar is geen bijdrage van het Veteranen Instituut ontvangen als tegemoetkoming voor de door de Afdelingen/IDgroepen gemaakte onkosten voor hulp en dienstverlening ten behoeve van haar leden. Bij het Centraal Aanmeldingspunt van het Veteranen Instituut en vervolgens via de Basis/BNMO in Doorn kunnen veteranen en hun achterban, die om welke redenen dan ook problemen hebben, zich aanmelden voor professionele hulp.

- Nuldelijnsondersteuning :

Het afgelopen verslag jaar heeft een aantal personen meegedaan aan de opleiding voor Nuldelijnsondersteuner gecoördineerd door het Veteranen Platform. Als coördinator voor de Bond van Wapenbroeders treedt op Jaap van der Kleijn.

5. Bondsblad en redactie Bondsblad:

De redactie van het Bondsblad in 2019 wordt gevormd door:

Tony Sijm

Hoofdredacteur

Pim Ermers

Redacteur

Joop Hazeu

Redacteur

Vilan van de Loo

Redacteur

Evenals voorgaande jaren  is de Wapenbroeder 6 maal verschenen dit in samenwerking met de VOMI. Aan de gezamenlijke uitgave van BvW en VOMI zal eind 2020 een einde komen vanwege het feit dat de VOMI ophoudt te bestaan. Betekent dat de redactie zich moet bezinnen over de samenstelling en inhoud van het blad alsmede de frequentie van  verschijnen op jaarbasis.

Het gezamenlijke blad “Wapenbroeders” en “Sobat” wordt door de leden nog steeds goed gewaardeerd.

Veel aandacht wordt besteed aan Veteranenzaken van Algemene aard en maatschappelijke vraagstukken het veteranenbeleid betreffende. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de berichtgeving van de afdelingen en ID-groepen. Tenslotte spreken wij onze dank uit aan de vrijwilligers die hebben meegewerkt aan diverse artikelen in ons blad.


6. Website van de Bond van Wapenbroeders:

De website van de Bond vervult een belangrijke rol. Enerzijds ten aanzien van de informatievoorziening aan leden. Anderzijds als instrument om meer naamsbekendheid te creëren en potentiële leden over de streep te trekken om zich aan te sluiten bij de Bond. Echter in Oktober 2019 heeft de webmaster gemeend zijn functie neer te leggen vanwege persoonlijke omstandigheden. Dit betekent dat vanaf oktober helaas geen aanvullingen/wijzigingen meer konden worden aangebracht o de website. Het Bondsbestuur is thans drukdoende om met een vernieuwde website te komen en zij verwacht dat deze in april 2020 operationeel zal zijn


7. Structurele en organisatorische aangelegenheden:

- Structuur van de vereniging tot 31-12-2019:

De Bond kent conform de statuten als vereniging twee bestuurslagen:

 • Het Bondsbestuur en de besturen van Afdelingen en IDgroepen.

- Canada:

In Canada zijn in het verleden de volgende 5 Afdelingen van de Bond van Wapenbroeders opgericht:

 • De Afdelingen in Hamilton, Toronto, Vancouver, Chatham en London.

- Het ledenbestand:

Het ledenbestand is in het verslagjaar 2019 met 259 leden afgenomen. De grootste veroorzaker van deze daling is de opschoning van het ledenbestand in overleg met de afdelingen. Tevens zijn wanbetalers verwijderd uit het ledenbestand.

De verwachting is dat het ledenaantal in de categorie leden die tussen 1920 en 1940 is geboren zal dalen. Onveranderd blijven we ernaar streven ons ledental te verhogen door het werven van nieuwe (jonge) leden. En mogelijk een nieuwe Afdeling aan ons te binden.

- Verdeling per lid-soort:

Lid soort

31-12-2018

31-12-2019

Relaties (gratis toezending)

73

68

Ereleden

5

4

Canada

210

239

Donateurs

126

41

Gewone Leden met bondsblad

2089

1921

Gewone leden zonder bondsblad

-

188

Aangesloten Verenigingen

2

2

Buitengewone leden

217

-

Totaal

2722

2.463

- Het Bondsbureau

Nu  de Bond geen Bondsbureau meer heeft wordt vanuit het secretariaat gecoördineerd.


- Public Relations:

Er is in 2019 een PR-team bijeenkomst gehouden t.w. 30 augustus. Hierbij is ingang gezet het project Bond van Wapenbroeders digitaal. Dit project zal in 2020 worden afgerond en operationeel zijn. Voorts zal het handboek PR worden geactualiseerd


- Webmaster:

P.de Jong  heeft als Webmaster de zaken beheert tot oktober 2019.waarna de website is bevroren. Wij hopen dat medio april 2020 de nieuwe website operationeel zal zijn.


8. BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN:

- Samenstelling van het Bondsbestuur op 31 december 2019:

Edwin Saiboo

Algemeen Voorzitter

Tony -Sym

Vice Voorzitter/Hoofdredacteur

Klaas Orsel

Algemeen Secretaris

Henk Kwant

Algemeen Penningmeester

Claudia Snelleman

Algemeen Bestuurslid

Jaap van der Kleijn

Algemeen Bestuurslid

Edwin Dokter

Algemeen Bestuurslid

Saskia Heezen

Algemeen Bestuurslid

- Rooster van aftreden van het Bondsbestuur na de ALV 2019:

   

2020

2021

2022

2023

2024

Algemeen Voorzitter

Edwin Saiboo

 

X

   

X

Vice Voorzitter

Tony -Sym

X

   

X

 

Algemeen Secretaris:

Klaas Orsel

X

     

X

Algemeen Penningmeester:

Henk Kwant

   

X

   

Algemeen Bestuurslid

Saskia Heezen

 

X

   

X

Algemeen Bestuurslid

Jaap van der Kleijn

   

X

   

Algemeen Bestuurslid

Edwin Dokter

 

X

   

X

Algemeen Bestuurslid

Claudia Snelleman

X

     

X

- Raad Van Advies:

De Raad van advies heeft in 2019 vergaderd met het Bondsbestuur op 10 mei en 7 december. 
Met ingang van 31-12-2019 bestaat de Raad van Advies uit:

Lid Raad van Advies, Voorzitter

Luitenant-generaal b.d. J.H. de Kleyn

Lid Raad van Advies

Luitenant-generaal b.d. P. Striek

Lid Raad van Advies

Brigadegeneraal b.d. H. Bokhoven

 9. Contacten en vertegenwoordigingen:

- Het Vfonds

Het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor de erkenning en waardering van geüniformeerden die in dienst zijn (of zijn geweest) van de Nederlandse Overheid waar ook ter wereld. Het vfonds wil met voorlichting, educatie en publiciteit respect en waardering van de maatschappij winnen voor alle personen die betrokken zijn (of zijn geweest) bij internationale vredesoperaties. Het Vfonds ondersteunt onder meer missie-gerelateerde reünies en helpt bijvoorbeeld verenigingen die activiteiten voor de vergrijzende groep veteranen langzaam willen afbouwen. Ook zet het zich in voor activiteiten gericht op de nieuwe groep ‘jonge veteranen’. Om de herinnering aan oorlog levend houden, ondersteunt het Vfonds oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Zo draagt het vfonds bij aan de kennis over operaties en de gevolgen ervan voor burgers en de mensen in uniform die voor vrede en veiligheid zorgen. “Boven alles moet de bevrijding, vrijheid en vrede ook gevierd worden”

Op 7 oktober 2019 is Lisette Mattaart  gestart als opvolger van Hattum, als directeur van het Vfonds. Met de viering van 75 jaar gaan we met zijn allen een bijzonder jaar tegemoet.75 jaar vrijheid is ook een moment om goed na te denken over hoe je zorgd Dat je verhaal relevant blijft. De verbinding met de relaties van het Vfonds Begin 2019 heeft het  Vfonds een onderzoek uitgevoerd onder de stakeholders van het Vfonds. Conclusie was enerzijds dat het Vfonds van grote betekenis is in het veld en de sector op de kaart heeft gezet met een reputatiescore van 7.4. Aan de andere zijd was er ook een aantal aanbevelingen voor verbetering op het gebied van governance, samenwerking en communicatie. Deze aanbevelingen nemen we als organisatie serieus en men gaat er mee aan de slag.

- Het Veteranen Platform (VP)

De vertegenwoordigers van de Bond van Wapenbroeders t.w. E. Saiboo lid algemeen  Bestuur en T. Sijm plv lid hebben deelgenomen aan de algemene ledenvergadering(en) van het VP.

Daarnaast maakt de algemeen Secretaris deel ut van de commissie breed onderzoek.

- Het Veteranen Instituut (VI):

De verhouding tussen de Bond en het Veteranen Instituut is in het verslagjaar verder bestendigd. Regelmatig heeft er contact plaatsgevonden bij confrontatie van het Bondsbestuur met individuele aangelegenheden van onze leden. In een aantal gevallen is door de Bond bemiddeld voor individuele hulpverlening.

- Samenwerking met VOMI Nederland en VNNGM 1945-1962:

De Bond heeft regelmatig overlegd met de besturen van genoemde zusterorganisaties. Het doel is om mogelijk samen te werken en waar noodzakelijk elkaar te ondersteunen bijvoorbeeld de Voorzitters van de Bond van Wapenbroeders, VOMI Nederland en de UNV leggen een gezamenlijke krans bij de herdenking te Roermond. Evenzo bij de herdenking op 7 december m.u.v. de UNV. De verstandhouding tussen de organisaties op plaatselijk niveau is veelal uitstekend te noemen. Wel is het zo dat de organisatiestructuren van de Bond van Wapenbroeders, VOMI, VNNGM sterk verschillen. Het gezamenlijk uitbrengen van het blad SOBAT en de Wapenbroeders gaat voortreffelijk. Gelet op het feit dat VOMI Nederland eind 2020 ophoudt  te bestaan  betekent tevens dat het gezamenlijk uitbrengen van het blad eind 2020 zal worden beëindigd.

- Nationaal Comité 4 en 5 mei:

In 2019 is de Bond van Wapenbroeders bij diverse Herdenkingen zowel Nationaal als lokaal vertegenwoordigd door bestuursleden.

- Wageningen:

Sinds 2006 is de organisatie van het Bevrijding defilé in Wageningen overgenomen door de Gemeente Wageningen. Daarnaast houdt het “Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen” enkele herdenkingen ter plaatse. Zoals in de Johannes de “Dooperkerk”. De Gemeente Wageningen heeft de naam van dit defilé omgedoopt tot Vrijheidsdefilé. In 2019 heeft de Bond van Wapenbroeders deelgenomen met een detachement aan het bevrijdingsdefilé op 5 mei te Wageningen.

Het detachement bestond uit de Cdt J.van der Kleijn, Banieren 7 man formatie bondsbanier compleet en 9 banierdragers van diverse afdelingen. Deelnemers defilé  22 man waarvan 11 deelnemers van de Koninklijke Marine. Van de ISB/IVM liepen in totaal 14  man.

 - Internationale contacten:

Er zijn met gelijkgestemde organisaties in het buitenland veel goede contacten. Zoals met: Het “Verband Deutscher Soldaten für das Land Nordheim Westfalen (VDS)” in Duitsland.
De Oud-Strijders in België. Het Royal British Legion in Engeland en met de Nederlandse “Afdeling Holland” van het Royal British Legion. (De RBL is in 2010 overgegaan van drie Afdelingen naar één Afdeling, genaamd “Afdeling Holland”). Veel afdelingen in Brabant, Zeeland en Limburg hebben duurzame contacten met de verschillende Belgische Oud-Strijdersorganisaties. Ook is er een goed contact met de Poolse Oud-Strijders, vooral via de afdeling Utrecht. In Drenthe wordt de Jaarlijkse herdenking van de gevallen Poolse Oud-Strijders mede door leden van de Bond georganiseerd (Afdeling Emmen).

10. Deelname aan herdenkingen:

Binnen de daarvoor bestemde financiële middelen heeft de Bond van Wapenbroeders deelgenomen aan internationale, landelijke en regionale herdenkingen. Veel leden van de Bond hebben een significante rol gespeeld bij de organisatie van diverse herdenkingen. Zowel in het binnen- als in het buitenland. Door de toename van het aantal monumenten (vooral de Indië monumenten) is het onmogelijk voor het Bondsbestuur geworden om bij al die herdenkingen daadwerkelijk aanwezig te zijn of deze financieel te ondersteunen. Zoveel mogelijk wordt in voorkomende gevallen aan de afdelingen/IDgroepen verzocht de Bond te vertegenwoordigen. Wij hebben van het Veteranen platform (VP) een lijst ontvangen van Nationale Herdenkingen waarbij het VP namens alle Veteranen (Organisaties) een krans of bloemstuk legt.

Wij hebben besloten dat bij herdenkingen of evenementen waar het Veteranen Platform al een krans of bloemstuk legt namens de veteranenorganisaties, wij dit uit kostenoverwegingen niet meer zullen doen. Wel zullen er vertegenwoordigers van de Bond van Wapenbroeders aanwezig zijn bij deze herdenkingen.

- Nederlandse Veteranen Dag (NLVD):

In 2005 is voor het eerst de NLVD gehouden. Dit heeft ertoe geleid dat vanaf 2006 in veel gemeenten initiatieven zijn genomen, onder andere door leden van de Bond van Wapenbroeders, om samen met andere organisaties in hun eigen regio een Lokale Veteranen Dag te organiseren. Al met al is deze dag een goede aanzet geweest om te komen tot een grotere erkenning en waardering door de samenleving voor Veteranen. Leden van de Bond nemen op eigen initiatief, naast de Nederlandse Veteranen Dag in Den Haag, deel aan veel Lokale Veteranen Dagen in andere plaatsen in Nederland. In 2019 nam weer een detachement deel aan het defilé onder leiding van Det.cdt J.van der Kleijn

Daarnaast was een deputatie o.l.v. onze voorzitter aanwezig bij de bijeenkomst in de ochtenduren in de Ridderzaal.

- Remembrance Day Londen:

Traditiegetrouw is op 6  november in 2019 weer een aantal Wapenbroeders vertrokken naar Londen voor het bijwonen van de herdenkingsplechtigheden rond Remembrance Day. Onder leiding van de Det.cdt Christ van den Heuvel logeerde de groep  in het veteranenhotel Victory Services Club (VSC) hartje Londen. Op vrijdagochtend  werd een korte herdenkingsdienst gehouden in St. Clement Danes (een kapel van de RAF). Namens de bond werd een poppykrans gelegd  door Joos van Leijen. Direct na de dienst werd afgereisd naar  het  Nederlandse Ereveld Mill Hill. Hier liggen 254 Nederlanders van Marine, Luchtmacht Landmacht en Koopvaardij. De herdenking kreeg dit jaar een speciaal tintje toen bleek dat er een Esdoorn (nakomeling van de Canadese Esdoorn bij Paleis ’t Loo) werd geplant aansluitend aan de ceremonie.

Na een welkomstwoord door de defensie  attache en Frank Bouwens volgde een korte dienst geleid door de Nederlandse Dominee Bertjan van Langemaat. Daarna ging het in processie naar het Ereveld en werd een korte ceremonie gehouden en doordiverse autoriteiten  kransen gelegd.  Namens de BvW werd de krans gelegd door Robbie Vroegop.

Op zondag   november, de Cenotaph Parade  werd deelgenomen aan de parade. Det.cdt was Peter Coomans en de krans werd gelegd door B en Reuvers. Al met al kan het detachement terugkijken op waardige herdenkingen, mooie ervaringen, gezelligheid en op een waardige wijze de Bond van Wapenbroeders vertegenwoordigd.


11. Verzendhuis:

In december 2018 is het verzendhuis definitief onder beheer gekomen van Edwin Dokter. Dit gebeurt vanuit zijn woonadres en doet dit naast zijn werk en andere bezigheden voor de Bond en daarbuiten.

In 2019 hebben 105 personen een of meerdere bestellingen geplaatst bij het Verzendhuis en ontvangen. 

Door het wegvallen van oude leveranciers, heeft het Verzendhuis voor een aantal producten nieuwe leveranciers moeten zoeken en heeft deze gevonden. Hierdoor zien een aantal producten er iets anders in de uitvoering dan in het verleden. 

De voorraad van een aantal producten is in 2019 gereduceerd tot 0. Het gros van deze producten zal niet meer terug keren in 2020 bij het Verzendhuis.

12. Reüniefaciliteiten:

Alle Afdelingen en IDgroepen zijn erover geïnformeerd, dat de op naam van Afdelingen/IDgroepen gestelde certificaten, in beheer zijn gegeven bij de Bond van Wapenbroeders. Indien men gebruik wenst te maken van een certificaat, kan dit bijtijds worden aangevraagd bij de Algemeen Secretaris. Na gebruik moeten de uitgereikte certificaten weer zo spoedig mogelijk retour worden gezonden aan het Bondsbureau, zodat de certificaten het volgende jaar weer beschikbaar kunnen worden gesteld.

De reünie faciliteiten cf. de reünieregeling wordt in goede samenwerking met de verantwoordelijke portefeuillehouder bij de CLAS afgewerkt. U wordt erop gewezen dat de aanvragen duidelijk en tijdig dienen te worden ingediend en moeten bevatten: Certeficaatnr./datum waarop de reünie plaatsvindt/Locatie/Verwachte aantal veteranen/Bankrekening

De afwikkeling van de aanvraag zal in beginsel binnen 1 maand geschieden.

13. Slot:

Tot slot wensen wij iedereen een goed verenigingsjaar 2020 toe. Het Bondsbestuur zal werken aan saamhorigheid binnen de Bond. Een Bond die uit moet groeien tot een “warm nest” voor alle leden.

Hebt u vragen en/of opmerkingen? Laat het ons weten. Wij zullen in goed overleg uw zaken zo goed mogelijk behartigen.

12 februari 2020.

Met wapenbroederlijke groet,


Klaas Orsel
Algemeen Secretaris

 

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.